គ្រឿងម៉ាស៊ីនកែច្នៃផ្លាស្ទិច

ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០២

ករណី

>> បង្ហាញករណីម៉ាស៊ីនផលិតផ្លាស្ទិចរបស់យើង

បណ្តាញផលិតម៉ាស៊ីនធ្វើពីអំបោសនិងជង្រុក PET នៅក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិក

case

case

case

case

case

ម៉ាស៊ីនផលិតសំយោគសក់សំយោគ PET នៅទីផ្សារអាហ្វ្រិក

case

case

case

case

case

case

ខ្សែម៉ាស៊ីនផលិតខ្សែចងខ្សែ PET នៅក្នុងទីផ្សារអាហ្វ្រិក

case

case

case

case

case